Vase "OGOGO Obstanovochka!" #10735

Specification

Platform: 3ds Max 2014
Render: V-Ray 2.40
Polygons: 22000
Vertexes: 22000
Size: 3 Mb