Vase "OGOGO Obstanovochka!" #10733

Specification

Platform: 3ds Max 2014
Render: V-Ray 2.40
Polygons: 20000
Vertexes: 20000
Size: 3 Mb