Vase "OGOGO Obstanovochka!" #10732

Specification

Platform: 3ds Max 2014
Render: V-Ray 2.40
Polygons: 24000
Vertexes: 24000
Size: 4 Mb